Mjesečna Arhiva: Svibanj 2018

Natječaj za upis djece 2018

Na temelju članka 2. Odluke o kriterijima i načinu upisa, te prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće, te o mjerilima za utvrđivanje cijene njihovih usluga ( u daljnjem tekstu: Odluka ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji ( u daljnjem tektsu: Upravno vijeće ),

raspisuje

 

 

 N A T J E Č A J

 

     ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“- SEGET DONJI

ZA PEDAGOŠKU 2018/2019. GODINU

 

I.

U vrtić Dječijeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za pedagošku 2018/2019. godinu upisat će se, uz prije upisanu djecu, slijedeći broj djece:

 

a)      10 – satni vrtićni program, mješovita odgojno-obrazovna

skupina………………………………………………………………………………………………    6 djece

b)      6 – satni jutarnji vrtićni program, mješovita odgojna – obrazovna

skupina……………………………………………………………………………………………..   12 djece

c)  6 – satni popodnevni vrtićni program, mješovita odgojna – obrazovna

skupina……………………………………………………………………………………………..   10 djece

 

 

II.

 

U vrtić iz članka I. Prvenstveno se upisuju djeca čiji roditelji – skrbnici imaju isključivo prebivalište na području Općine Seget  gdje se nalazi vrtić.

 

 

III.

 

 

Pored programa iz članka I. u pedagoškoj 2018/2019. godini Dječji vrtić „ Tratinčica“ ovisno o interesu roditelja i sposobnostima djece, organizirat će pohađanje posebnih programa: engleski jezik, ritmika, glazba, likovna kultura, tjelesna kultura i dramska radionica.

Navedeni programi organizirat će se pod uvjetom da se za pojedini posebni program prijavi najmanje desetoro djece.

 

 

IV.

 

Natjecanje za upis vrši se na temelju prijave koja se može dobiti u Dječjem vrtiću „Tratinčica“-Seget Donji ili na web-stranici: www.djecjivrtictratincica.hr.

Prilog prijavi je:

1)      izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta (preslik),

2)      potvrda o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice oba roditelja- skrbnika,

3)      izjava o članovima kućanstva (obrazac),

4)      dokument radi utvrđivanja prioriteta,

4.1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,

4.2. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

4.3. djeca obaju zaposlenih roditelja(potvrda sa Zavoda za mirovinsko osiguranje),

4.4. djeca s posebnim potrebama,

4.5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,

4.6. djeca iz obitelji s troje i više djece( preslike rodnih listova za svako dijete),

4.7. djeca roditelja koja primaju dječji doplatak( samo Rješenje za dječji doplatak iz

2018. godine),

5)    Liječnička potvrda o sistematskom pregledu

 

Prijava s prilozima dostavlja se na protokol u Dječji vrtić „Tratinčica“, Seget Donji – Hrvatskih Žrtava bb.

 

 

V.

 

Natječaj je otvoren od 07.05.- 18.05.2018. god..

 

 

VI.

 

Rezultati Natječaja bit će oglašeni na vratima vrtića do 30.05.2018.

 

 

VII.

 

Roditelji – staratelji djece koja budu primljena dužni su izvršiti upis (potpisati Ugovor o korištenju usluga u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Seget Donji)  od 01.09. do 15.09.2018. godine u Upravi Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji.

 

 

         VIII.

 

 

Roditelji – staratelji djece čijim zahtjevima nije udovoljeno (neprimljene djece), prigovor mogu dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji do 06.06.2018.g.

 

 

Klasa:022-02/18-01/4-4

Urbroj:2184-03-5-1-18-1

 

Seget Donji, 19.03.2018.

Predsjednica Upravnog vijeća

Anđelka Sučić, dipl. iur. v.r.