Natječaj za upis djece 2018

Na temelju članka 2. Odluke o kriterijima i načinu upisa, te prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće, te o mjerilima za utvrđivanje cijene njihovih usluga ( u daljnjem tekstu: Odluka ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji ( u daljnjem tektsu: Upravno vijeće ),

raspisuje

 

 

 N A T J E Č A J

 

     ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“- SEGET DONJI

ZA PEDAGOŠKU 2018/2019. GODINU

 

I.

U vrtić Dječijeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za pedagošku 2018/2019. godinu upisat će se, uz prije upisanu djecu, slijedeći broj djece:

 

a)      10 – satni vrtićni program, mješovita odgojno-obrazovna

skupina………………………………………………………………………………………………    6 djece

b)      6 – satni jutarnji vrtićni program, mješovita odgojna – obrazovna

skupina……………………………………………………………………………………………..   12 djece

c)  6 – satni popodnevni vrtićni program, mješovita odgojna – obrazovna

skupina……………………………………………………………………………………………..   10 djece

 

 

II.

 

U vrtić iz članka I. Prvenstveno se upisuju djeca čiji roditelji – skrbnici imaju isključivo prebivalište na području Općine Seget  gdje se nalazi vrtić.

 

 

III.

 

 

Pored programa iz članka I. u pedagoškoj 2018/2019. godini Dječji vrtić „ Tratinčica“ ovisno o interesu roditelja i sposobnostima djece, organizirat će pohađanje posebnih programa: engleski jezik, ritmika, glazba, likovna kultura, tjelesna kultura i dramska radionica.

Navedeni programi organizirat će se pod uvjetom da se za pojedini posebni program prijavi najmanje desetoro djece.

 

 

IV.

 

Natjecanje za upis vrši se na temelju prijave koja se može dobiti u Dječjem vrtiću „Tratinčica“-Seget Donji ili na web-stranici: www.djecjivrtictratincica.hr.

Prilog prijavi je:

1)      izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta (preslik),

2)      potvrda o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice oba roditelja- skrbnika,

3)      izjava o članovima kućanstva (obrazac),

4)      dokument radi utvrđivanja prioriteta,

4.1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,

4.2. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

4.3. djeca obaju zaposlenih roditelja(potvrda sa Zavoda za mirovinsko osiguranje),

4.4. djeca s posebnim potrebama,

4.5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,

4.6. djeca iz obitelji s troje i više djece( preslike rodnih listova za svako dijete),

4.7. djeca roditelja koja primaju dječji doplatak( samo Rješenje za dječji doplatak iz

2018. godine),

5)    Liječnička potvrda o sistematskom pregledu

 

Prijava s prilozima dostavlja se na protokol u Dječji vrtić „Tratinčica“, Seget Donji – Hrvatskih Žrtava bb.

 

 

V.

 

Natječaj je otvoren od 07.05.- 18.05.2018. god..

 

 

VI.

 

Rezultati Natječaja bit će oglašeni na vratima vrtića do 30.05.2018.

 

 

VII.

 

Roditelji – staratelji djece koja budu primljena dužni su izvršiti upis (potpisati Ugovor o korištenju usluga u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Seget Donji)  od 01.09. do 15.09.2018. godine u Upravi Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji.

 

 

         VIII.

 

 

Roditelji – staratelji djece čijim zahtjevima nije udovoljeno (neprimljene djece), prigovor mogu dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji do 06.06.2018.g.

 

 

Klasa:022-02/18-01/4-4

Urbroj:2184-03-5-1-18-1

 

Seget Donji, 19.03.2018.

Predsjednica Upravnog vijeća

Anđelka Sučić, dipl. iur. v.r.

Odluka o zapošljavanju

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“

HRVATSKIH ŽRTAVA BB

21218 SEGET DONJI

 

Klasa:022-02/18-01/9-1

Urbroj : 2184-03-5-1-18-1

Seget Donji, 17.04.2018.

Na temelju članka 51. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 22.sjednici održanoj 17.04.2018.god.donijelo je

 

ODLUKU

 

o zapošljavanju Zorane Pavković na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme do povratka Kristine Tomaš s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

Članak 1.

Zorana Pavković se zapošljava na određeno vrijeme do povratka Kristine Tomaš sa rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća :

Anđelka Sučić, dipl. iur. v. r.

 

Odluka o zapošljavanju Odgojiteljice

Na temelju članka 51. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 19.sjednici održanoj 15.12.2017.god.donijelo je

 ODLUKU

 o zapošljavanju Maje Murtić na radno mjesto odgojiteljice na neodređeno vrijeme.

Uprava DV Tratinčica

 

Kompletnu odluku možete pogledati na linku dolje:

Odluka

Natječaj za radno mjesto Odgojiteljica

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(NN10/97,107/07,1 94/13) i SL 50. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica”Seget Donji,

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.11.2017. donijelo je odluku o raspisivanju :

NATJEČAJ

Za radno mjesto Odgojitelj predškolske djece

Na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ( 1 izvrsitelj/ica)

 

Uprava DV Tratinčica

Uvjete natječaja možete pogledati na linku dolje:

Natjecaj_odgojiteljica_27112017

Natjecaj_odgojiteljica_27112017_002

Poziv za upis djece u predškolu

POZIV ZA UPIS DJECE U PREDŠKOLU (MALU ŠKOLU)

Pozivaju se roditelji predškolske djece, (predškolci- djeca koja će do 31.ožujka 2018.godine navršiti 6 godina – školski obveznici) , a koji nisu obuhvaćeni redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u predškolu (malu školu).

Upis djece se vrši na temelju rodnog lista djeteta, potvrde o prebivalištu roditelja (osobna iskaznica roditelja),
u Upravi dječjeg vrtića „ Tratinčica” hrv. Žrtava bb Seget Donji, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.

Upis traje do 29.rujna 2017.godine.

Pohađanje predškole je besplatno.

Seget Donji, 18.09. 2017.godine.

UPRAVA

 

Natječaj za izbor ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97., 107./07., 94/13) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica na 15. sjednici održanoj dana 23.06.2017. godine raspisuje

„NATJEČAJ“ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tratinčica-Seget Donji.

Ravnatelj  će biti imenovan  na četiri godine.

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za :

  • odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1.dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

2.dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice)

3.izjavu o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)

4.dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) 5.Životopis

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave . Pisane prijave s narečenom dokumentacijom podnose se na adresu: Dječji vrtić Tratinčica, Hrvatskih žrtava  bb, 21218 Seget Donji. Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Uprava DV Tratinčica